دسته: آموزشی

۰

آزمایش با تشدید

سلام تشدید یا رزونانس (Resonance) عامل بسیاری از اتفاقات اطراف ماست . بسیاری از صداهایی که در اطراف می شنویم از طریق پدیده تشدید به وجود می آید . اگر تا کنون شکستن شیشه...