دسته: علمی

۲

دید از دریچه فروسرخ

  سلام ما از طریق چشمان خود فقط توانایی درک امواج ناحیه مرئی را داریم ولی آیا تا کنون فکر کرده اید که اگر می توانستیم توانایی بینایی خود را در ناحیه فروسرخ گسترش...