دسته: مقالات

تابش جسم سیاه ۱

تابش جسم سیاه

سلام در فیزیک پدیده هایی هستند که با تحلیل کلاسیکی نمی توانیم توجیه و نتایج درستی برای آن ها بیابیم . یکی از این پدیده ها تابش جسم سیاه یا Black body radiation است...