ریسمان

تابش جسم سیاه ۱

تابش جسم سیاه

سلام در فیزیک پدیده هایی هستند که با تحلیل کلاسیکی نمی توانیم توجیه و نتایج درستی برای آن ها بیابیم . یکی از این پدیده ها تابش جسم سیاه یا Black body radiation است...

تکسچر کاغذ قدیمی ۰

تکسچر کاغذ قدیمی

سلام کاغذ پس از گذشت زمان خشک می شود و از سفید به قهوه ای تغییر رنگ می دهد ، گوشه هایش گرد می شود و حالت سوخته پیدا می کند . در این...