برچسب: آزمایشگاه فیزیک مدرن

۲

لامپ بالمر

سلام می دانیم که برای تهیه طیف اتمی هر عنصری ابتدا لازم است تا آن عنصر را در شرایطی قرار دهیم تا ملتهب شود و از خودش نور تابش کند . در مورد هیدروژن...