برچسب: رسانایی گرافن

۰

برش یخ با گرافن

سلام گرافن (graphene) یک آلتروپ یا دگر شکل کربن است و می توان گفت که کربن خالصی است که به صورت ورقه ای تخت در آمده است . اتم های کربن در این حالت...