برچسب: رشد گیاهان در میان آجر های ساختمان

۱

حیات راهش را می یابد

سلام خیابان ها را با آسفالت سخت می پوشانیم ، ساختمان ها را با سنگ و سیمان سخت می سازیم ، اما زندگی قوی تر و سر سخت تر از تمام این عناصر به...