برچسب: فوتو الکتریک ، کامپتون یا تولید زوج ، احتمال کدام یک بیشتر است