برچسب: فیلم گدازه های آتش فشان

۰

گدازه های زمین

سلام حرارت و فشار بالای درون زمین آنقدر بالاست که سنگ ها را ذوب کرده و روان می کند . گاه این سنگ های روان راهی به سطح زمین می یابند و آن گاه...