برچسب: کاربرد قطبنده و چرخنده

۰

کاربرد قطبش در صفحات LCD

سلام قطبش یا پلاریزاسیون یکی از خواص مهمی است که نه تنها در مورد امواج بلکه حتی در مورد خلا و برخی موارد دیگر نیز به کار می رود . قطبش به معنای محدود...